Číselník II. Trieda
Dial II. Class
Циферблат II. Класс


SK:
R 26-1005:10.08
EN:
R 26-1005:10.08
РУ:
R 26-1005:10.08


SK: Označenie na miestenky do vozňov II. Triedy
EN: Marks for seats’ labelling in railway coaches II. Class
РУ: Обозначение для плацкарт в вагонах II. Класса

Číselník I. Trieda
Dial I. Class
Циферблат I. Класс


SK:
R 27-2521:10.00
EN:
R 27-2521:10.00
РУ:
R 27-2521:10.00


SK: Označenie na miestenky do vozňov I. Triedy
EN: Marks for seats’ labelling in railway coaches I. Class
РУ: Обозначение для плацкарт в вагонах I. Класса